Introduction

calendar_today

สำหรับนักวิจัยที่ยังไม่ได้เริ่มเขียนโครงการวิจัย ขอให้อ่านทบทวนแต่ละหัวข้อตามลำดับ

หากนักวิจัยมีโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจาก EC/IRB อื่นแล้ว ขอให้อ่านทบทวนหัวข้อ How to submit an IRB proposal

หากเป็นโครงการวิจัยที่ยื่นให้คณะกรรมการ CREC ทบทวนขอให้อ่านทบทวนหัวข้อ About Centralized IRB/EC