Submission Fees

calendar_today

ในหน้านี้

โครงการวิจัยที่บุคลากรในสถาบันบำราศนราดูรเป็นผู้วิจัยหลัก จะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการทบทวนเอกสารโครงการวิจัยทั้งหมด

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น โครงการวิจัยยาใหม่ของบริษัทยา

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
โครงการวิจัยใหม่ (Initial submission) 9,000
การขอต่ออายุการรับรอง (Progress report)1 2,000
การเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (Amendment) 2
 • Major amendment
 • Minor amendment
 • Administrative amendment

3,000

1,500

500

Centralized IRB review process

 • Initial review
 • Amendment
 • Progress report

2,000

500

500

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไรยกเว้น โครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund (FF) ผ่านกองนวตกรรมและวิจัยกรมควบคุมโรค

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
โครงการวิจัยใหม่ (Initial submission) 4,500
การขอต่ออายุการรับรอง (Progress report)1 1,000
การเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (Amendment) 2
 • Major amendment
 • Minor amendment
 • Administrative amendment

1,500

800

Waive

Centralized IRB review process

 • Initial review
 • Amendment
 • Progress report

1,000

300

300

โครงการวิจัยที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบุคลากรในสถาบันฯ เช่น โครงการของนักศึกษา หรือ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นต้น

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
โครงการวิจัยใหม่ (Initial submission)
 • Fullboard
 • Expedited

2,000

1,200

การขอต่ออายุการรับรอง (Progress report)1
 • Fullboard
 • Expedited

600

Waive

การเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (Amendment)2
 • Major amendment
 • Minor amendment
 • Administrative amendment

800

500

Waive

 • 1

  สำนักงานฯคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีที่ขอต่ออายุการรับรองเท่านั้น เช่น ในกรณีที่โครงการวิจัยหนึ่งถูกกำหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน โครงการดังกล่าวจะจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2,000 บาทในกรณีที่โครงการนั้นได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน

  ทั้งนี้หากโครงการวิจัยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำนักงานฯ จะยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการทบทวน

  • เป็นโครงการวิจัยที่มีการดำเนินงานวิจัยที่เหลืออยู่ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
  • เป็นโครงการวิจัยที่ (1) ปิดการรับอาสาสมัครใหม่แล้ว, (2) อาสาสมัครที่อยู่ในโครงการวิจัยทุกรายได้ดำเนินการทำกิจกรรมหรือหัตถการต่างๆของโครงการฯ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว , และ (3) การดำเนินการของโครงการวิจัยที่เหลืออยู่คือ การติดตามระยะยาวกับอาสาสมัคร
  • เป็นโครงการวิจัยที่ยังไม่มีอาสาสมัครคัดเลือกเข้าโครงการวิจัย และ ไม่มีข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
 • 2

  สำนักงานจะคิดค่าธรรมเนียมกรณีที่เป็น Major amendment หรือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออาสาสมัคร ชุมชน และสถาบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย (เช่น การทำหัตถการเพิ่มเติมในอาสาสมัคร, การเพิ่มข้อมูลความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร, การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร

  ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยเพียงเล็กน้อย (Minor Amendment) ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออาสาสมัคร ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย เช่น การ update investigator brochure ที่ข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลต่อ safety หรือ วิธีวิจัย, การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครในสถาบันฯ (กรณี multi-center study), การเปลี่ยนแปลงผู้วิจัยหรือเพิ่มผู้วิจัย เป็นต้น

  โครงการวิจัยที่เป็น multicentre study หากต้องการปรับจำนวนอาสาสมัครเพิ่มในสถาบัน โดยไม่มีผลต่อจำนวนอาสาสมัครทั้งหมดในโครงการวิจัย ถือเป็น minor amendment

  Administrative amendment เช่น การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือ ที่อยู่ของผู้วิจัย การแก้ไขตัวสะกด)

 • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสั่งจ่ายในนาม “เงินสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันบำราศนราดูร”