Vision & Mission

calendar_today

วิสัยทรรศน์ (Vision)

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร มีการดำเนินงานได้มาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

สนับสนุนการวิจัยในคนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย ข้อมูลจากการวิจัยนั้นมีความถูกต้อง (Credible data) และมีการธำรงไว้ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย