Researcher responsibilities after review

researcherresponsibilities

Researcher responsibilities after review

ภายหลังจากผู้วิจัยได้รับการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการฯแล้ว ผู้วิจัยควรทราบว่าความรับผิดชอบของผู้วิจั...

amendment

Amendment

หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม รายละเอียดในเอกสารต่างๆ...

continuing

Continuing report

ตามมาตรฐานการวิจัยกำหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจะต้องทบทวนโครงการวิจัยทั้งประเภท Expedited และ Full...

deviation

Deviation report

การเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย (Deviation)...

sae

SAE report

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Event, SAE) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ...

first_page 1 last_page

หน้าที่ 1 จาก 1