Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute IRB

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
สถาบันบำราศนราดูร

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร จะไม่รับพิจารณา โครงร่างการวิจัยที่เริ่มดำเนินการก่อนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ประชาสัมพันธ์

5 มี.ค. 2567

มาตรการเพื่อการเข้าถึงยา tecovirimat สำหรับการรักษา Mpox (Tecovirmat Expanded Access)

มาตรการเพื่อการเข้าถึงยา tecovirimat สำหรับการรักษาผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรในประเทศไทย...

ดูทั้งหมด