Forms and Templates

calendar_today

ในหน้านี้

แบบฟอร์มสำหรับการส่งโครงการวิจัยใหม่ เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ

Doc Code Version Document title
RF 01 2565 คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรอง
RF 02 2565 คู่มือการเขียนโครงร่างการวิจัย
RF 03.1 2565 แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (Initial Review Submission Form)
RF 03.2 2565 รายการตรวจสอบขอบข่ายการพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Expedited Review และ Exemption Review
RF 04.1 2565 หนังสือนำส่งจากผู้วิจัย
RF 04.2 2565 รายการเอกสารที่ต้องการขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ
RF 04.3 2565 แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัยจากผู้อำนวยการสถาบันฯ
RF 04.4 2565 แบบขออนุญาตใช้สิ่งส่งตรวจเพื่อการวิจัย
RF 04.5 2565 แบบขออนุญาตใช้เวชระเบียนผู้ป่วย
RF 04.6 2565 ตัวอย่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ (Example of Biological Material Transfer Agreement, Thai and English version)
RF 05.1 2565 แบบประวัติผู้วิจัย (CV)
RF 05.2 2565 แบบรายงานความขัดแย้งผลประโยชน์และแหล่งทุนวิจัย (Conflict of Interest and Funding Form)
RF 06.1 2565 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Research Subject Information sheet)
RF 06.2 2565 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)
RF 06.3 2565 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – 12 ปี
RF 06.4 2565 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – 12 ปี
RF 06.5 2565 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
RF 06.6 2565 แนวทางและตัวอย่างเอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครและหนังสือแสดงความยินยอมสำหรับการเก็บตัวอย่างชีวภาพเพื่อเก็บรักษาไว้เพิ่มเติมเพื่อการศึกษาวิจัยใน อนาคต
RF 06.7 2565 ตัวอย่างหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วย (Case report)
RF 07 2565 แบบรายงานการแก้ไขโครงร่างการวิจัย

แบบฟอร์มสำหรับการส่งเอกสารโครงการวิจัยภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯแล้ว

Doc Code Version Document title
RF 08.1 2565 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment Form)
RF 08.2 2565 แบบรายงาน ความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Report)
RF 08.3 2565 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event Report)
RF 08.4 2565 CIOMs Form
RF 08.5 2565 รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Report of Protocol Deviation / Violation)
RF 08.6 2565 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report)
RF 08.7 2565 แบบรายงานการยุติการวิจัยก่อนกำหนดหรือ การระงับการวิจัย (Early Termination Report)