มาตรการเพื่อการเข้าถึงยา tecovirimat สำหรับการรักษา Mpox (Tecovirmat Expanded Access)

calendar_today

มาตรการเพื่อการเข้าถึงยา tecovirimat สำหรับการรักษาผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรในประเทศไทย เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรคและ WHO หลังจากที่เริ่มมีรายงานการระบาดของโรคในประเทศไทย

โครงการนี้ไม่ใช่โครงการวิจัย แต่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษวานร สามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้ ในช่วงเวลาที่ยา tecovirimat นั้นยังที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยาทั้งในและต่างประเทศ และยังไม่มียาอื่นๆเป็นทางเลือกในการรักษา โดยกรมควบคุมโรคจะต้องมีการกำกับติดตามการใช้ยา ผลการรักษาและ ผลข้างเคียงจากยา tecovirimat เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวตามข้อตกลงกับ WHO และสำนักงานอาหารและยา

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันบำราศนราดูร (BIDI IRB) เป็นผู้รับรองเอกสารประกอบมาตรการดังกล่าว เช่น เอกสารขอคำยินยอม เป็นต้น

หากมีผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษวานรในประเทศฯที่จำเป็นต้องรับยา tecovirmat สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก website ของกรมควบคุมโรค

Website เพื่อดำเนินการขอยา tecovirimat จากกรมควบคุมโรค

หน้าแรก | กรมควบคุมโรค (moph.go.th)
https://ddc.moph.go.th/das/pagecontent.php?page=1489&dept=das

Other resource

  1. WHO Emergency use protocol for tecovirimat for monkeypox under MEURI framework

    Clinical management of mpox (monkeypox) (who.int)
  2. US CDC: Tecovirimat Expanded Access

    Tecovirimat (TPOXX) IND Information (cdc.gov)